Ik vind privacy belangrijk

Daarom heb ik een privacyverklaring opgesteld. Gastouderopvang Edith’s speelhoek, gevestigd aan de Marquette 44, 8219 AR te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Edith Meeuwessen is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Gastouderopvang Edith’s speelhoek, ik ben te bereiken via info@ediths-speelhoek.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Gastouderopvang Edith’s speelhoek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BSN-nummer
– Geboortedatum kind
– Gegevens ten behoeve van bereikbaarheid van derden in geval van ziekte of noodgeval
– Medische gegevens van kind

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of bedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik die.

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens

Gastouderopvang Edith’s speelhoek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
– Data die nodig is bij controle van organisatie (GGD-controle m.b.t. kind-bezetting)
– Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen
– Het contact met u onderhouden

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens

Gastouderopvang Edith’s speelhoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of wanneer het door wettelijke regels verplicht wordt gesteld om bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding of controle in het kader van de wet kinderopvang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gastouderopvang Edith’s speelhoek verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren en delen van foto’s

Gastouderopvang Edith’s speelhoek maakt foto’s om deze met ouders te delen zodat ouders weten wat er gebeurt en wat kinderen beleven. Dit biedt ondersteuning bij opvoeding en communicatie. Deze foto’s worden enkel bewaard zolang uw kind hier in de opvang is. Uitzonderingen zijn foto’s waar eigen kinderen ook op staan. Deze foto’s worden enkel in een privé archief bewaard. Echter zijn er ook foto’s met meerdere gastkinderen. Deze worden met de ouders van de betreffende kinderen gedeeld. Het is de ouders niet toegestaan deze foto’s (openbaar) te delen met derden.

Gastouder-app

Gastouderopvang Edith’s speelhoek maakt gebruik van een gastouder-app. Er is een overeenkomst tussen Gastouderopvang Edith’s speelhoek en de vraagouder over het verwerken en bewaren van data die in de gastouder-app worden opgenomen. Deze gastouder-app wordt gebruikt ten behoeve van de (dagelijkse) informatieoverdracht.

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Gastouderopvang Edith’s speelhoek maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare middelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gastouderopvang Edith’s speelhoek en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u mij kunt vragen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking hiervan aan mij vragen.

Gastouderopvang Edith’s speelhoek wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens

Gastouderopvang Edith’s speelhoek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gebruikte computers en de website zijn goed beveiligd en voorzien van antivirus software. Ze zijn samen met de smartphone alleen toegankelijk middels een wachtwoord of andere beveiliging. Ingevulde informatie-formulieren en ondertekende contracten worden afgesloten bewaard. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat het mij dan weten.